Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Strona głowna  /  Koncepcja pracy P345
Koncepcja pracy P345
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
 2017/2018
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 •  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiajacej do pracy oraz kształecnia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 
 • Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345 w ZSP nr 2 w Warszawie
 
 
Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola (oddziały integracyjne) i oczekiwań środowiska lokalnego. Corocznie wyznaczone zostają tematy wiodące w bieżącym roku szkolnym (z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny) zawarte w rocznym planie pracy przedszkola.
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole jest placówką:
 
profesjonalną
 • wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole
 • kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi
 • stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka i pracy przedszkola
 
bezpieczną
 • zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 • dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu 
 
posiadającą tożsamość 
 • odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną
 • rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne
 • buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe
 • promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej 
 
respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju
 • ma na celu zdrowy i harmonijny rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem
 
 
MISJA PRZEDSZKOLA
 
"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."
Janusz Korczak
 
W naszym przedszkolu:  
 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.     
 • Realizujemy autorski program wychowawczy oparty na założeniach pedagogiki Korczaka.
 • Współpracujemy z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
 •  Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i innych ludzi oraz rozumieniu swoich uczuć.
 • Nasze dzieci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym, są otwarte na kontakty z innymi ludźmi, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach.
 • Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, mają świadomość szanowania ich praw.
 • Kształtujemy postawy akceptowane społecznie, przygotowujemy do przeżywania sukcesu i porażki.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami zdolnościami.
 • Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia, także w sytuacjach trudnych.
 • Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy przyjaźni i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
 • Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele i specjaliści są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Posiadamy dobre warunki lokalowe oraz bogatą bazę pomocy dydaktycznych.
 • Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 
Nasi współpartnerzy w procesie edukacji i wychowania:
 W realizację naszych działań, wizji i misji placówki zaangażowani są:
 • wszyscy pracownicy przedszkola (kadra kierownicza, pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni)
 • rodzice i opiekunowie
 • instytucje wspierające: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20, Wydział Oświaty i Wychowania, Szkoła Podstawowa Nr 301, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ośrodek Rozwoju Edukacji
 
            Efektem wspólnie podejmowanych działań jest przedszkole, w którym procesy wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji podporządkowane są indywidualnym potrzebom dzieci. Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a rodzice mają zaufanie do osób pracujących z ich pociechami. Do naszego przedszkola dzieci przychodzą z radością.
Szczególnie cenimy sobie szeroko pojętą współpracę z rodzicami - szczegóły w poniższych linkach.

 

DOBRE PRAKTYKI WE WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 

KONTRAKT O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I RODZICÓW
 
 
Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola:
 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
 • Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
 • Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny.
 • Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest  roczny plan pracy przedszkola.
 • Koncepcja obowiązuje od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
 

 
PLANY PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
Rada Pedagogiczna przedstawiła tematykę zaplanowanych działań zawartych w  rocznym planie pracy przedszkola do realizacji w  roku szkolnym 2017/2018.
 
 • Oswajamy matematykę czyli rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym - kontynuacja.
 • Artterapia - zaspokajanie potrzeb samorealizacji i wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez podejmowanie różnorodnych form aktywności wzbudzających pozytywne emocje dziecka.
 • W grupie możemy więcej.  Podnoszenie jakości edukacji włączającej w  przedszkolu  - realizacja polityki oświatowej państwa.
 • Podróże po Europie - realizacja projektu edukacyjnego.

 

 Szczegółowe infromacje o zaplanowanych działaniach realizujących powyższą tematykę z zakładce OFERTA EDUKACYJNA

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-08-18