Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Strona głowna  /  Oferta zajęć
Oferta zajęć
 
 
 
 
    
     W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o następujące programy:
                             (wszystkie programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego)
 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

 

 • "Zbieram, poszukuję, badam" (D. Dziamska, M. Buchnat). Program powstawał na przestrzeni wielu lat i został skonstruowany na podstawie doświadczeń z pracy wielu nauczycieli w przedszkolach oraz głębokiego naukowego namysłu autorek. Nie powiela szablonowej konstrukcji wielu programów i nie kopiuje wyłącznie zapisów podstawy programowej. W programie odkrywamy całego człowieka, holistyczne ujęcie jego rozwoju ze wskazaniem, w jaki sposób rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy warunkują się wzajemnie. Autorki precyzyjnie wyjaśniają, jak ważne jest u dziecka odpowiednie wartościowanie emocjonalne sytuacji i doświadczeń, aby stymulować jego rozwój, a nie tworzyć blokady. Te interesujące zagadnienia szeroko opisane pomagają zwartościować bieżącą pracę nauczyciela, skorygować naszą komunikację z dziećmi, na której przecież opiera się ich rozumowanie i aktywność w przedszkolu.                      Zobacz program
 
 
 
 
Nauczycielki piszą także i w ramach zajęć realizują programy autorskie :
 
 •   "Program Wychowawczy i Profilaktyczny"  - autorski program Małgorzaty Brzostowskiej , którego realizacja ma na celu pomoc dziecku w odkrywaniu siebie, budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja", poznawaniu własnego potencjału  oraz wspieraniu rozwoju kompetencji społecznych dziecka jako członka wspólnoty rodzinnej a także przedszkolnej. Podejmowane działania mają także na celu uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń ( pochodzących ze świata ludzi i zwierząt) oraz wyposażenie ich w umiejętności radzenia sobie z nimi. Uzupełnieniem tematyki jest kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez wyrabianie nawyków higienicznych, żywieniowych oraz promowanie aktywnego spędzania czasu. Realizowane tematy: "To jestem ja", "To jest moja rodzina", "Poznaję reguły życia w grupie", "Jestem otwarty na potrzeby innych", "Dbam o swoje bezpieczeństwo", "Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem", "Przedszkolak w świecie wartości"- wychowanie do wartości etycznych takich jak: prawda, uczciwość, mądrość, dobro, miłość, przyjaźń, obowiązek, odpowiedzialność, szacunek, godność, szczęście, optymizm, "Prawa i obowiązki dziecka", "Zdrowy przedszkolak".  

 • "Muzyka w nas" - autorski program naszych nauczycielek Małgorzaty Fukowskiej i Kazimiery Kowalskiej, wprowadzający dzieci w świat aktywnego słuchania muzyki, oparty ma metodach B. Strauss, C. Orffa   i pedagogiki zabawy. W praktyce następuje łączenie zajęć matematyczno-muzycznych, ekologiczno-muzycznych , językowo- muzycznych, ruchowo- muzycznych i plastyczno- muzycznych, które wielozmysłowo oddziaływują na rozwój dziecka. Pomagają również wyciszyć dzieci, wspomagają rozwijanie umiejętności skupiania się i przeżywania własnych emocji.      

 • "Rozmawiamy o niepełnosprawności - wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w grupie integracyjnej" -autorski program nauczycielek Małgorzaty Brzostowskiej i  Elżbiety Niewiarowskiej, napisany na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy z grupą integracyjną. Program wspiera rozwój kompetencji społecznych u wszystkich dzieci, bez podziału na zdrowe i niepełnosprawne. Przedszkolaki uczą się wspólnego bycia razem na równych prawach, gdy rodzi się wzajemna więź emocjonalna, na bazie której dziecko identyfikuje się z grupą. Wspólne przebywanie dzieci obfituje w różnorodne wzajemne oddziaływania jednych na drugich. Życie przedszkolne tworzy wiele naturalnych sytuacji do współdziałania. Podczas zabawy, zajęć, posiłków, spacerów, uroczystości dzieci uczą się wzajemnie zachowań, poznają własne i innych potrzeby, możliwości, ograniczenia, odkrywają, co może sprawić radość lub przykrość. Integracja daje okazje szerszego spojrzenia na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi.

 

 

 • "Kuchciki" - autorski program Małgorzaty Fukowskiej wykorzystujący naturalną czynność domową, jaką jest gotowanie i szykowanie posiłków, podczas których dziecko chce być aktywnym uczestnikiem. Zajęcia kulinarne są doskonałym pretekstem do wprowadzania dzieci w świat matematyki (miary, wagi, porównywanie wielkości), przyrody (nazywanie warzyw i owoców), do zapoznania z zasadami zdrowego żywienia i bezpiecznego korzystania z narzędziami kuchennymi i sprzętem AGD. Ponadto dzieci w naturalny sposób uczą się właściwego zachowania przy stole.

 

 • "Pierwsze kroki w przedszkolu - program adaptacji dziecka do grupy przedszkolnej" - autorski program nauczycielek Małgorzaty Brzostowskiej i Kazimiery Kowalskiej. Poprzez realizację programu adaptacyjnego, chcemy uświadomić rodzicom jak ważna rolę w procesie adaptacyjnym pełnią ono sami. Od tego jak sami przygotują dziecko na "przygodę z przedszkolem, zależą w dużej mierze pierwsze relacji ich pociechy z innymi - rówieśnikami, wychowawcą, personelem przedszkola. Wspomagamy indywidualne możliwości dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa.

 
 
Nauczycielki w ramach zajęć realizują rownież projekty edukacyjne :
 
 • "Przedszkolak w świecie zawodów" - projekt edukacyjny nauczycielek Małgorzaty Brzostowskiej i Kazimiery Kowalskiej. Działania w zakresie doradztwa zawodowego obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.       Zobacz projekt

 

 • Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni".   Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.    Zobacz projekt

 

 • "Kubusiowi Przyjaciele Natury" to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.   O projekcie

 

 

Zajęcia dodatkowe:  

 

 • Rytmika - zajęcia prowadzi p. Mirka Kwiatkowska

Zajęcia umuzykalniające odbywają się dwa razy w tygodniu i stanowią integralną część systemu kształcenia przedszkolnego, przygotowując do dalszej nauki w szkole.  Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, grają na instrumentach, poznają proste pojęcia muzyczne, przygotowują się do uroczystości przedszkolnych i swoich pierwszych wystąpień publicznych. Ponadto  zajęcia umuzykalniające kształtują wyobraźnię dzieci, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, wspomagają orientację przestrzenną, pomagają zdobyć zaufanie do kolegów i nauczycieli. W skład zajęć umuzykalniających wchodzą: ćwiczenia i zabawy kształtujące prawidłową postawę i wyrabiające estetykę ruchu; ćwiczenia i zabawy orientacyjno-porządkowe; wyrabiające poczucie rytmu i tempa;  słuchowe piosenki – ćwiczenia oddechowe, emisyjne i regulujące siłę głosu; muzykowanie na instrumentach perkusyjnych; ćwiczenia i zabawy rozwijające inwencję twórczą dziecka.

 
 • Angielski - zajęcia  prowadzi pan Dawid Wasiłek
 
 • Religia w najstarszej grupie - zajęcia prowadzi pani Katarzyna Burak. Mają na celu pomóc dziecku w przyswojeniu i przeżywaniu treści biblijnych. Służą temu bogato ilustrowane książki dla dzieci, zabawy ruchowe, odgrywanie ról,  taniec, śpiew. Bardzo ważną metodą, czy sposobem przybliżenia dzieciom treści religij­nych w przedszkolu są tradycje, ich poznawanie i kultywowanie. Tradycje związane ze świętami kościelnymi umożliwiają dzieciom różne formy działalności i aktywności.
 
 
 
Poza realizacją programów i projektów edukacyjnych nauczycielki w każdej grupie prowadzą również różnorodne zajęcia:  
 
 
 •  Gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej -służą korygowaniu istniejących wad postawy lub zahamowaniu jej rozwoju, niedopuszczaniu do powstawania wad postawy ciała lub  doprowadzeniu sprawności fizycznej dziecka do stanu prawidłowego. Gimnastyka  ma uświadamiać dziecku i rodzicom ogromną rolę aktywnego wypoczynku. Spadek udziału ruchu w życiu codziennym często negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój dziecka, powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności psychicznej.

 

 • Kodowanie na dywanie

 

 • Interaktywne gry edukacyjne i terapeutyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (obecnie tablice dostępne są w sali nr 2 i 4)

 

 • Zajęcia matematyczne
 
 • "Dyscyplina bez nakazów", "Fitness terapeutyczny", "Bumbumkowe nauczanki"  Agnieszki Chartanowicz, zajęcia te są alternatywą dla zajęć gimnastycznych - bardziej atrakcyjne i radosne wyciszają nadpobudliwców i hałaśliwców rozładowując  ich nadmiar energii. Ćwiczą koncentrację uwagi i koordynację wzrokowo-słuchową, wzmacniają mięśnie pleców i kończyn kształtując prawidłową postawę, rozwijają małą i dużą motorykę. W tych zajęciach każdy ruch jest przemyślany a wszystkie słowa i cała muzyka mają swój cel. Jaki? Pomóc nagromadzonej w ciele dziecka energii, ale również emocjom uwolnić  się. Dzięki ekspresyjnym ruchom napięcia opuszczają ciało a dziecko jest przygotowane do zajęć wymagających dłuższego skupienia uwagi. Taka energetyczna dawka zabaw i ćwiczeń przy muzyce prowadzi do "dyscypliny bez nakazów". Dzieci są zachwycone takimi zabawami a słowa zaśpiewanek, piosenek szybko wpadają w ucho i są chętnie powtarzane przez przedszkolaki.

 

 • Metoda Carla Orffa, która opiera się na trzech zasadach: kładzenie nacisku na kształcenie poprzez zabawę, rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu.

 

 • Pedagogika zabawy wg. Klanza - zabawy ułatwiające wejście w grupę i poznanie imion, integracyjne, rozluźniające, pozwalające poznać odczucia i potrzeby, umożliwiające samoocenę  i poznanie własnych spontanicznych zachowań, wykorzystujące ruch, taniec, gest, działania parateatralne.

 

 • Pedagogiczny system kształcenia i terapii Edukacja przez ruch wg. Doroty Dziamskiej, którego podstawą naukową jest poznawcza teoria rozwijającego się dziecka prof. R. Więckowskiego. Podczas zajęć wykorzystujemy naturalne potrzeby dziecka: ruch i zabawę.

 

 • Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona - ćwiczenia wspomagające zintegrowanie pracy półkul mózgowych w celu łatwiejszego przyswajania wiedzy i umiejętności.

 

 • Elementy Sojuszu metod E. Arciszewskiej - czytanie globalne, czyli całościowe czytanie wyrazów i zdań (dziecko zapamiętuje obraz graficzny wyrazu, zdania)wykorzystujące naturalną ciekawość dziecka do poznawania świata.

 

 • Elementy Ruchu rozwijającego W. Sherborne - ćwiczenia rozwijające poprzez ruch: świadomość własnego ciała, usprawniające ruchowo, rozwijające świadomość przestrzeni i działania w niej, kształtowanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania bliskiego kontaktu.

 

 • Ćwiczenia z zakresu Integracji Odruchów dr Sally Goddard-Blythe usprawniające piramidę umiejętności, które konieczne są do efektywnego uczenia się. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych, prawidłowych wzorcach ruchowych dziecka. Daje on dziecku mocny fundament, na którym można budować dobrą edukację szkolną.

 

 • Zabawy FundaMentalne wspomagające harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka.

 

 • Ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję wzrokową M. Frostig , której celem jest usprawnianie koncentracji uwagi dziecka, ćwiczenie precyzyjności wykonywanych ruchów oraz wytrwałości w wykonywaniu zadań.

 

 •  Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła, pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową.

 

 •  Drama - metoda wspierająca nauczanie dzieci, rozwija osobowość, doskonali umiejętność komunikacji, wspomaga rozwój emocjonalny i społeczny. Wykorzystanie technik dramowych - poprzez tworzenie fikcyjnych zdarzeń, sytuacji -pozwala w sposób świadomy i zaplanowany przez nauczyciela nauczyć dziecko rozwiązywania konfliktów, odnalezienia się w sytuacji.

 

 • Relaksacja - słuchanie odpowiednio dobranej muzyki, ćwiczenia oddechowe i rozluźniające- pomagają uspokoić i wyciszyć dziecko, pokonać stres, złość,  korzystnie wpływają na koncentrację uwagi, funkcjonowanie w grupie, gotowość do podejmowania nowych zadań. Techniki relaksacyjne wspomagają harmonijny rozwój dziecka.

 

 • Bajkoterapia - metoda, dzięki której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć, norm społecznych, uczą się rozwiązywania spraw trudnych, budują poczucie własnej wartości. Dzięki bajkom możemy poruszać z dziećmi takie ważne sprawy jak: zazdrość, odwaga, złość, tolerancja, rywalizacja, agresja, lęk.

 

 • Różnorodne techniki plastyczne pobudzające do twórczego działania i ekspresji, doskonalenia umiejętności manualnych: wydrapywanki na różnych podkładach, obrazki z kleksa, frotaż, malowanie na mokrym papierze, barwienie tuszem, batik na papierze, malowanie na tkaninach, collage, wysypywane obrazki, mozaiki, odlewy z gipsu, modelowanie z różnych mas plastycznych, malowanie na papierze ściernym i wiele, wiele innych. Wykorzystujemy w tym celu różnorodne materiały takie jak: kasze, kleje, materiały do recyclingu, tkaniny, guziki, sznurki, pudełka, materiał przyrodniczy i to, co podpowiada nam wyobraźnia.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowała Małgola


 

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-27