Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Strona głowna  /  INFORMACJE 6-latki
INFORMACJE 6-latki

Informacje Biura Edukacji
dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
-
kliknij logo

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 23 lutego do 1 marca (do godz. 16.00)

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).  

2 marca (od godz. 13.00)

18 marca

(do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie  


(rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym)  

2 marca (od godz. 13.00)

8 marca (do godz. 16.00)

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

9 marca

15 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

16 marca (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

2 marca (od godz. 13.00)

19 marca

(do godz. 16.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

23 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

(od godz. 13.00)

29 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

 

4 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

16 czerwca

(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

16 czerwca

godz. 16.00

21 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie


(rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym). 

16 czerwca

17 czerwca (do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

18 czerwca

20 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

 

21 czerwca (godz. 14.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

16 czerwca

 

22 czerwca (do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

25 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 czerwca

(od godz. 13.00)

1 lipca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie

 

 

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które w tym roku kończą przedszkole, powinni zgłaszać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w celu podjęcia procedury orzeczniczej, dotyczącej kontynuacji kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny.

 

W celu odroczenia obowiązku szkolnego również należy zgłosić się do Poradni.

 

Psychologiem z Poradni opiekującym się naszymi przedszkolakami  jest p. Anna Surmacz.

 

 

LIST DO RODZICÓW Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 20 kliknij tytuł

 

ORZECZNICTWO PORADNIA P-P NR 20kliknij tytuł
 
STRONA WWW PORADNI P-P NR 20 kliknij logo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-27